img

Podmienky grantu

Grant Nadácie Penta

Grantový program je určený na poskytnutie finančnej pomoci fyzickým osobám a neziskovým právnym subjektom (nadácia, občianske združenie, príspevková organizácia a pod.), pričom o podporu pre ich projekty môžu žiadať zamestnanci dcérskych spoločností Penty v Českej republike a na Slovensku. Z Nadácie Penta je pre tento účel vyčlenená celková suma 30 000 eur.

Ciele programu a oprávnenia žiadateľa

 • Cieľom grantového programu je podporiť fyzické osoby a neziskové právne subjekty a ich projekty, ktoré budú odporučené samotnými zamestnancami skupiny Penta.
 • Grant je obmedzený len pre projekty so zákonnou možnosťou poukázať finančný príspevok, ktorý Nadácia Penta dostala v rámci 2% z daní.
 • Žiadosť o podporu môže podať len zamestnanec dcérskych spoločností Penty, ktorý sa tak zároveň stáva „tútorom“ (prihlasovateľom) projektu. Úlohou tútora je okrem iného aj aktívna komunikácia s prijímateľom pomoci a v prípade jeho úspešnosti a pridelení podpory dohliadať na jej čerpanie, reportovanie, atď.

Špecifikácia podmienok finančnej pomoci

 • Maximálna výška grantu pre jednu žiadosť je 1000 eur, minimálna výška grantu 300 eur.
 • Spolu bude podporených maximálne 30 projektov.
 • Zamestnanec pošle vyplnený grantový formulár prostredníctvom stránky www.pentagrant.com
 • V žiadosti je potrebné poskytnúť informácie:
  • o organizácií/ alebo fyzickej osobe, pre ktorú žiada túto finančnú pomoc
  • o účele, na ktorý budú finančné prostriedky z grantu použité (konkrétny popis potreby, na ktorú sa bude viazať vynaložená finančná pomoc, napr.: podpora projektu vzdelávania hendikepovaných, úhrada školného na zahraničnú vysokú školu a pod.),
  • o celkovej výške finančnej pomoci a tiež výške jednotlivých položiek,
  • kontaktné údaje organizácie či osoby (kvôli ďalšej komunikácii).

Hodnotenie žiadostí

 • Na základe splnenia podmienok finančnej pomoci bude vypracovaný zoznam potenciálnych projektov.
 • Tie budú predložené na verejné hlasovanie prostredníctvom stránky www.pentagrant.com
 • Prvých 30 projektov s najvyšším počtom hlasov získa požadovanú finančnú podporu do maximálnej výšky grantu na jednu žiadosť.

Hlasovanie

Za projekty prihlásené v 7.ročníku zamestnaneckého Grantu Nadácie Penta môžu až trom vybraným projektom odovzdať hlasy zamestnanci skupiny Penta a aj verejnosť.

Hlasovanie prebieha na webovej stránke www.pentagrant.com a je podmienené vyplnením e-mailovej adresy, z ktorej hlasujúci odovzdáva projektom svoje hlasy. Na uvedenú e-mailovú adresu príde hlasujúcemu potvrdzovací e-mail, že jeho hlasy  za vybrané projekty boli započítané.
Nadácia Penta si počas hlasovacej fázy grantu vyhradzuje právo kontroly e-mailových adries, z ktorých boli hlasy projektom odovzdané. V prípade akejkoľvek zistenej podozrivej aktivity vo fáze hlasovania môžu byť po posúdení správcom Nadácie Penta tieto odovzdané hlasy administrátorom webovej stránky zmazané.

 

Kontrola využitia pomoci

Nadácia Penty v zastúpení jej správcu, po schválení žiadosti uzavrie zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • Organizácia/alebo fyzická osoba je povinná zrealizovať projekt, na ktorý bol grant určený a zaslať záverečnú správu a vyúčtovanie najneskôr do termínu uvedeného v grantovej zmluve.
 • Za komunikáciu s organizáciou a reporting zodpovedá tútor (prihlasovateľ) projektu.

 

Časový Harmonogram 8. ročníka grantovej výzvy

 • 13.11. – 26.11. 2023 Prihlasovanie projektov
 • 27.11. – 3.11. 2023 Kontrola prihlásených projektov správcom Nadácie Penta
 • 4.12. – 17.12. 2023 Zverejnenie prihlásených projektov a hlasovanie
 • 18.12. 2023 Zverejnenie výsledkov
 • 19.12. – 21.12. 2023 Kontaktovanie výhercov správcom Nadácie Penta