img
CHVÍĽA NA IHRISKU, VEĽA PRE ŽIVOT! (Integrácia ukrajinských detí do spoločnosti)

Víťaz

#40

Celkový počet hlasov

438hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, sekretariát

Účel použitia príspevku

Hlavným zámerom projektu je zabezpečiť integráciu Ukrajinských detí a mládeže do spoločnosti na území Slovenskej republiky, ako aj vytvoriť pre nich bezpečné podmienky na rozvoj a neformálne vzdelávanie v ubytovacom zariadení v Gabčíkove, ako aj v našich strediskách po celom Slovensku. Prostriedky budú využité na nákup pomôcok a potrieb, spojených s realizáciou krúžkov (výtvarné, kancelárske, športové a kreatívne potreby), nákup spoločenských hier pre deti, spolufinancovanie pohonných hmôt, nevyhnutných na prepravu do Gabčíkova, ako aj teambuildingové aktivity pre dobrovoľníkov, bez ktorých nezištnej práce by naša služba nebola možná.

O príjemcovi príspevku

Domka je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 8 000 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patria k najväčším mládežníckym organizáciám na Slovensku. V 29 strediskách na celom Slovensku ponúkajú deťom a mladým ľuďom zmysluplné využitie voľného času, neformálne vzdelávanie, sprevádzanie mladých, priateľské vzťahy, možnosť osobného rastu. Naše aktivity sú určené najmä deťom a mladým vo veku 6 – 30 rokov. Prioritnú pozornosť venujeme mladým vo veku 14 – 25 rokov. Pre mladých organizujeme "stretká", tábory, záujmové krúžky, a športové aktivity. Od apríla poskytuje organizácia Domka komplexné komunitné služby, aktivity neformálneho vzdelávania a trávenia voľného času pre deti a mládež, čím sa snažia vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj zručností, pre sociálne začlenenie sa ako aj pozitívnu zmenu v spôsobe života a ich prostredníctvom prispievať k sociálnej integrácii Ukrajinských detí a mládeže do spoločnosti. K primárnym aktivitám patrí ponuka záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít pre deti, ubytované v zariadení v Gabčíkove. Ide predovšetkým o tanečný, volejbalový, športový, kreatívny, divadelný krúžok, ako aj doučovanie slovenčiny a ďalších predmetov.