img
Environmentálna výchova v 21. storočí.

Víťaz

#49

Celkový počet hlasov

319hlasov

Výška finančného príspevku

900
Príjemca príspevku

Materská škola; Juhoslovanská 4; 04013 Košice; právna subjektivita rozpočtová organizácia; zriaďovateľ Mesto Košice; štatutár Ing. Marcela Šterbáková, riaditeľka školy; IČO: 35 553 618

Účel použitia príspevku

zakúpenie 2 PC zostáv pre 2 triedy s povinným predprimárnym vzdelávaním k funkčným interaktívnym a digitál. zariadeniam.

O príjemcovi príspevku

zakúpenie dvoch počítačových zostáv pre dve triedy s povinným predprimárnym vzdelávaním k funkčným interaktívnym a digitálnym zariadeniam, ktoré nám zostali zo štátnych projektov operačného programu Vzdelávanie. Počítačové zostavy pridelené zo štátnych projektov operačného programu „vzdelávanie“ spred 10 rokov doslúžili a pedagógovia a deti stratili interaktívne a digitálne možnosti, ktoré boli materským školám sprístupnené, ba aj tie, ktoré si sami vytvorili na medzinárodných platformách eTwinning a Erazmus. Projekt navráti deťom možnosti bezplatného on-line vzdelávania, používania interaktívnych vzdelávacích programov, medzinárodnej online spolupráce detí a pedagógov na medzinárodnom portáli pre spoluprácu škôl eTwinning, možnosti používania učebných materiálov z portálov Viki, Alfík, Zborovňa atď.), používanie bezplatných online vzdelávacích produktov, IKT a aplikácií (Desatoro vedomostí , Jigsaw, Whiteboard a mnoho iných). Požadovaná výška finančného príspevku: 840.- €; Materská škola Juhoslovanská 4 v Košiciach disponuje 2 nefunkčnými interaktívnymi setmi: (nefunkčná PC zostava (po ukončení životnosti), funkčná interaktívna tabuľa a funkčný dataprojektor). Po zakúpení PC zostáv do predprimárnych tried sa deti zapoja do európskej spolupráce škôl na medzinárodnom portáli eTwinning v environmentálnom projekte Šanca, do aktivít Erazmus Days a do aktivít Codeweek, Európsky Deň vody a Deň Zeme. Projekty budú môcť byť realizované v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami v Košiciach a budú realizované dvoma predprimárnymi triedami 5-6 ročných detí – zapojených spolu 41 detí a 4 učiteľky. Projekty na medzinárodných portáloch sú realizované v anglickom jazyku, čo motivuje pedagógov aj deti vzdelávať sa v anglickom jazyku a napredovať v komunikácii. Obdobie realizácie: január - december 2023 Produkt: Environmentálny kalendár aktivít 3 krajín EÚ: Turecko, Poľsko, Slovensko. Každá krajina v online spolupráci na medzinárodnom portáli eTwinning s využitím interaktívnych a digitálnych technológií vytvorí; – tematicky členený súbor 12 environmentálnych aktivít detí predškolského veku vzhľadom k jednotlivým mesiacom v roku z každej krajiny v spolupráci s vzdelávacími, prírodnými a lesnými organizáciami. (spolu 12 aktivít s popisom, organizačným zabezpečením a informovanými súhlasmi rodičov a súborom pracovných listov a fotografiami z absolvovaných aktivít - portfolio) – výsledný formát dokumentačná prezentácia - PPT. Realizácia: Prípravná fáza projektu: - zakúpenie a inštalácia 2 počítačových zostáv (V. a VI. Trieda) - grant - účasť štyroch učiteliek na vzdelávaní v rámci profesijného rastu – Environmentálne vzdelávanie v 21. storočí s praktickým nácvikom tvorby a realizácie environmentálnych aktivít a projektov v MŠ - bezplatne Aktivity a vzdelávanie učiteliek: - účasť 4 učiteliek a 41 detí na medzinárodných vzdelávacích aktivitách 3 zapojených škôl EU na portáli eTwinning; - online vzdelávacie aktivity na environmentálne témy týkajúce sa najmä pedagogických aspektov – metódy a formy environmentálneho vzdelávania detí. Vedú ich odborníci a ich súčasťou je aktívna práca a diskusie učiteľov. - on-line semináre v rámci ktorých majú možnosť učiť sa, rozprávať a diskutovať so svojimi kolegami. - workshopy a tematické konferencie zamerané na profesijný rast pedagogických zamestnancov; - samotná medzinárodná spolupráca pedagógov je vzájomným vzdelávaním v oblasti environmentálnej výchovy, materiálov, pracovných techník – reduce, reuse, separate, recycle, v rôznych krajinách a školách, - práca s digitálnymi technológiami, fotodokumentácia aktivít detí, fotografie produktov, spracovanie záverečnej prezentácie projektu, - komunikácia v anglickom jazyku. Všetky vzdelávania cez portál eTwinning sú bezplatné. Aktivity a vzdelávanie detí: - online spolupráca detí na medzinárodnom portáli eTwinning v priestore pre spoluprácu TwinSpace (online konferencie, záznamy o činnostiach jednotlivých partnerských škôl - fotografie aktivít a produktov) - 4x sezónne tvorivé dielne s rodičmi – fotodokumentácia, - spolupráca s partnermi projektu – Mestské lesy Košice (lesná pedagogika), Botanická záhrada Košice - zážitková botanika, Kosit Košice – odpadové vzdelávacie centrum, Sosna – environmentálne vzdelávacie centrum, ZOO Košice – prírodovedné zážitkové vzdelávanie, CVČ Košice, - poldenný výlet – vyhliadková veža Košice, lesopark sídlisko Ťahanovce, - pozorovanie počasia – počítačové záznamy a vyhodnotenia záznamov z meteostanice, - interaktívne online vzdelávacie programy pre deti – Alfík, Separovanie, LES, - používanie PC, IKT, interaktívnych zariadení, programov a digitálnych učebných pomôcok, - komunikácia v anglickom jazyku. Plán projektu: Október, november – vzdelávanie pedagógov, Január – Kosit Košice – odpadové vzdelávacie centrum, interaktívne environmentálne programy Február – vzdelávanie o materiáloch, separovanie, znovupoužitie (reuse), recyklovanie, Marec – Deň vody – interaktívne vzdelávanie, experimentovanie, Apríl – Deň Zeme – interaktívne vzdelávanie o znižovaní odpadu, Máj – outdorové aktivity – vyhliadková veža Košice (fotografovanie, záznam), Jún – ZOO - prírodovedné zážitkové vzdelávanie, fotografovanie, záznam, Júl – outdorové aktivity na školskom dvore – voda (experimenty, záznamy, vyhodnotenie) August – outdorové aktivity na školskom dvore – vzduch (experimenty, záznamy, vyhodnotenie) September – Sosna – environmentálne vzdelávacie centrum, Október – Jeseň turistická vychádzka do lesoparku – pozorovania, fotografovanie, záznam, November – Ovocie/zelenina - Botanická záhrada – zážitková botanika, fotografovanie, záznam, December – Príroda (lesná pedagogika) - fotografovanie, záznam, - 4x sezónne tvorivé dielne s rodičmi – fotodokumentácia,