img
IKV Žakovce – Dom Božieho Milosrdenstva v Ľubici

Víťaz

#81

Celkový počet hlasov

28hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

IKV - Inštitút Krista Veľkňaza Ing. Mgr. Kuffa Marián, Dr. h. c.

Účel použitia príspevku

Na chod Domu Božieho Milosrdenstva v Ľubici. Resocializácia žien, aby sa následne vedeli uplatniť na trhu práce.

O príjemcovi príspevku

Pre ženy v ťažko riešiteľných situáciách: po opustení detských domovov, po výkone trestu, po liečení zo závislostí.