img
Konference Zdravé zdravotnictví 2023

Víťaz

#97

Celkový počet hlasov

19hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

MedicRise z.s.

Účel použitia príspevku

Mzdové náklady lektorů konference Zdravé zdravotnictví 2023, zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností zdravotníků.

O príjemcovi príspevku

MedicRise je neziskovou vzdělávací organizací, která podporuje zdravotníky v růstu a osvojení si komunikačních dovedností. Přispívá k tvorbě zdravotnictví, v němž poskytovatelé péče empaticky a symetricky komunikují, vědomě provázejí pacienty na cestě k uzdravení, zažívají pocit radosti a naplnění ze své práce a spolupodílejí se na tvorbě zdravého zdravotnického systému. V současnosti neprobíhá systematické vzdělávání zdravotníků v komunikačních dovednostech. Zdravotníci čelí komunikačně náročným situacím, na něž nejsou dostatečně vyškoleni. Během rozhovorů s pacienty mnohdy zažívají nejistotu, bezradnost, jejich komunikační styl nenaplňuje potřeby pacientů, bývá asymetrický, nekonstruktivní, neempatický. Konference Zdravé zdravotnictví je celodenní vzdělávací akcí, jejímž cílem je praktický nácvik komunikačních technik využitelných při rozhovorech zdravotníků s pacienty v rámci nemocniční i ambulantní praxe. Plánovaná kapacita je 160 účastníků z cca 50 zdravotnických pracovišť. Cílovou skupinou jsou lékařští i nelékařští pracovníci ve zdravotnictví. Obsahová náplň konference vychází z potřeb pacientů i zdravotníků, důraz je kladen na komunikačně obtížné situace z každodenní medicínské praxe (práce s emocemi pacientů, sdělování závažných zpráv, komunikace v urgentních situacích, komunikace s rodinou pacienta, komunikace mezi členy zdravotního týmu etc.). Komunikační strategie si zdravotníci osvojí během přednáškových bloků a prakticky orientovaných workshopů. Získané komunikační strategie ihned aplikují v simulovaných situacích. Své nově nabyté zkušenosti podrobí kritickému zhodnocení a v rámci vedené diskuze adaptují pro vlastní klinickou praxi.