img
Krasokorčuľovanie

Víťaz

#27

Celkový počet hlasov

456hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Krasokorčuliarsky klub Spišská Nová Ves

Účel použitia príspevku

Peniaze použijeme na nákup tréningových pomôcok, na zakúpenie ľadovej plochy, kde hodina stojí od 160 euro na hodinu.

O príjemcovi príspevku

Začiatok činnosti Krasokorčuliarského klubu v Spišskej Novej Vsi ( ďalej KK SNV) siaha až do 50tych rokov 20 storočia. Prešiel rôznymi obdobiami vývoja, za zmienku stojí rok 1973, kedy bol oficiálne sprístupnený štadión s umelou ľadovou plochou a následne návšteva p. Hildy Múdrej, trénerky slovenského úspešného krasokorčuliara Ondreja Nepelu. V poslednom období prešiel klub viacerými zmenami a hlavným cieľom nového výkonného výboru je oživiť, modernizovať športový klub tak, aby mohol konkurovať klubom s rovnako dlhou tradíciou. Poslaním KK SNV je podpora a rozvoj krasokorčuľovania pre deti a mládež od záujmovej činnosti až po vrcholovú športovú činnosť, podpora zdravého spôsobu života prostredníctvom športu aj pre širokú verejnosť. Činnosť a aktivity KK SNV sú podmienené aj dostupnými finančnými prostriedkami, ktoré sú obmedzené. Rozpočet KK SNV je krytý z členských príspevkov, dotácie mesta Spišská Nová Ves a v neposlednčej rade sponzoringom zo strany súkromného sektora. Získané finančné prostriedky zo súkromného sektora sú použité prednostne na rozvoj trénerskej činnosti pre deti a mládež, ktoré sa kraskorčuľovaniu venujú ako vrcholovému športu, t.z. nákup športových pomôcok, prenájom ľadovej plochy, štartovné pre výkonnostné testy a preteky atď. V najbližšom čase plánujeme nákup trenérskych pomôcok potrebných na výučbu dvojitých a trojitých skokov pretekárov, ktoré sú finančne náročné. KK SNV a jeho členovia je skupina pretekárov, rodičov a priateľov, ktorým krasokorčuľovanie je srdcu blízke. Dokazujú to svojou prípravou na tréningy, víkendovým včasným vstávaním ( 5:30 rozcvička pred vstupom na ľadovú plochu) a radosťou z každého úspechu jednotlivých pretekárov klubu.