img
Lesopark Čierna Voda- revitalizácia územia

Víťaz

#13

Celkový počet hlasov

572hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Občianske združenie Javoráčik

Účel použitia príspevku

Zámerom je revitalizácia a sprístupnenie zalesnenej časti územia a vytvorenie nového prírodného voľnočasového priestoru

O príjemcovi príspevku

OZ Javoráčik- vzniklo ako prirodzený následok snáh komunity aktívnych občanov a mladých rodín vytvoriť zdravé, bezpečné a zaujímavé prostredie pre deti a mládež a prepájať jednotlivé komunity v obci Chorvátsky Grob. Aktuálne finišujeme prvú časť projektu Lesopark Čierna voda, druhá časť projektu- Ovocný sad bude zameraná na zachovanie, revitalizáciu a zveľadenie 2.časti lesa v intraviláne v dĺžke 250m a šírke 14m. Prvú časť Lesoparku tvoria dreviny príznačné pre Malokarpatskú oblasť a bola zrevitalizovaná formou vybudovania náučného chodníka a osadenia infotabúľ, druhá časť je tvorená najmä ovocnými drevinami, ktorú chceme tiež zrevitalizovať formou náučného chodníka a voľnočasových prvkov. Projekt má 4 etapy: 1. vyčistenie od náletov a drevín, 2. mlatový chodník a mostíky, 3. prvky- lavičky, náučné tabule, domčeky, koše, 4. dosadenie drevín, údržba, komunitné akcie.