img
Maľovanie a čítanie so psíkom a koníkom

Víťaz

#52

Celkový počet hlasov

280hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

OZ Nie sme sami

Účel použitia príspevku

Finančné prostriedky budú využité na úhradu terapií a na kreatívny materiál (výkresy, papiere, farby, farbičky, fixy, ceruzy, šablóny...) pre cieľovú skupinu.

O príjemcovi príspevku

OZ Nie sme sami pri Špeciálnej základnej škole v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi zvyšuje úroveň vyučovacieho procesu a podieľa sa na zlepšovaní podmienok výchovy a vzdelávania. Okrem toho sa podieľa na riešení výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov, napomáha rozvoju záujmovej činností detí a zlepšuje možnosti trávenia voľného času, organizuje kultúrne a spoločenské akcie, výlety, školy v prírode, rôzne športové akcie ..., -vytvára podmienky a pripravuje deti s poruchou autistického spektra s mentálnym a viacnásobným postihnutím na plnohodnotný a integrovaný život v spoločnosti zdravých detí, podporuje sociálne slabšie rodiny. Cieľom projektu je sprístupniť a umožniť deťom so zdravotným znevýhodnením finančne náročnú canisterapiu a hipoterapiu, ale aj kreatívne tvorenie pomôcť im v rozvíjaní pozitívneho vzťahu k ich okoliu, budovaní dôvery voči okoliu, či v nadväzovaní očného kontaktu, v rozvíjaní komunikácie, jemnej a hrubej motoriky, v celkovom rozvoji osobnosti dieťaťa. Už v minulosti sme začali s canisterapiou a hipoterapiou, zistili sme, že tieto aktivity veľmi pozitívne vplývajú na zdravotne znevýhodnené deti. Projekt bude zameraný na rozvoj tvorivosti, čitateľskej gramotnosti a aby si deti vytvorili kladný vzťah k zvieratkám. Nie všetky deti majú šťastie, že len čo spoznajú všetky písmená abecedy, dokážu čítať plynule, s radosťou a prečítanému textu aj porozumejú. Cieľom projektu je rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a tvorivosti zdravotne znevýhodnených detí v spolupráci aj so zdravými deťmi. Počas jednotlivých stretnutí budeme rozvíjať komunikačné zručnosti, hrať divadlo s bábkami, vytvárať jednoduchý časopis komiks, maľované učenie a pod ... Aktivity Prieskum trhu - miestne vývesky, rozhlas, internet. Prezentácia pripravovaných aktivít, spracovanie časového a obsahového rozvrhu podľa záujmu. Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti - Počúvame rozprávky a básničky so psíkom, s koníkom. Tvorivé dielne so psíkom – maľovanie, kreslenie a kreatívne tvorenie. Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti - Hry na rozvoj slovnej zásoby so psíkom, s koníkom Ukážková aktivita so psím terapeutom aj pre rodičov, starých rodičov, priateľov. Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti - maľovanie a čítanie s porozumením a pokus o dramatizáciu. Výstavka výrobkov zhotovených na tvorivých dielňach Kvantitatívne a kvalitatívne výsledky projektu: - rozvoj kognitívnych schopnosti, rozvoj tvorivosti, - nácvik nových zručností a zlepšenie adaptability, - rozvoj reči a komunikačných zručností, - pozitívne ovplyvniť fyzické a psychické zdravie našich prijímateľov, - rozvoj pozornosti, následne zlepšenie vzdelávacích výsledkov, - zmysluplné využívanie času Udržateľnosť Tento projekt je dlhodobo realizovateľný. Materiálne vybavenie, ktoré zakúpime z grantových peňazí, bude využiteľné aj pre jeho ďalšie pokračovanie. Spotrebný materiál sa po skončení projektu zakúpi z rozpočtových financií alebo sponzorských darov. Personálne zabezpečenie vieme zaručiť, pretože máme dobrovoľníkov , ktorí s nami spolupracujú. Samotný obsah sa bude obmieňať a prispôsobovať. V našom prípade je veľmi dôležité, aby sme v aktivitách pokračovali, keďže novú metódu učenia , ktorú chceme poskytnúť deťom, nemôžeme časovo ohraničiť. Dlhodobosť projektu je zabezpečená aj dobrou spoluprácou a dobrými vzťahmi s HappyVet , s novou a zanietenou canisterapeutkou, ktorá sa taktiež snaží získať finančné prostriedky na realizáciu canisterapie, tiež  s hipoterapeutom, ktorý má na starosti jazdeckú školu.