img
Nákup vybavení na skautském tábořišti

Víťaz

#62

Celkový počet hlasov

134hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, z. s.

Účel použitia príspevku

Nákup vybavení na stálém tábořišti pro 6 skautských odd., které by dětem zajistilo jistotu konání letních táborů.

O príjemcovi príspevku

Základní představení organizace Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, z. s. Skautské oddíly na Dobříši a okolí působí více než 30 let a zájem dětí o skauting stále roste. V roce 2016 bylo na Dobříši založeno skautské středisko Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, z. s., které má nyní více jak 250 členů (z toho jsou 80 % děti). Hlavní náplní činnosti oddílů je smysluplné využití volného času a podpora rozvoje dobrých vlastností chlapců a dívek. Cílem oddílové činnosti je výchova dospělých, kteří postaví svůj život na správných morálních hodnotách, kteří budou schopni obstát v životě a budou je zdobit vlastnosti jako je ochota pomoci, spolupráce, odpovědnost, pracovitost, respekt a tolerance. Středisko prof. Oliče sdružuje 5 oddílů na Dobříši a 1 oddíl v Novém Kníně. Oddíly pořádají pravidelné schůzky, výlety a výpravy během celého roku, vrcholem celoroční činnosti jsou jednotlivé letní tábory.