img
Pomoc mentálne postihnutým deťom s autizmom a LMD

Víťaz

#31

Celkový počet hlasov

428hlasov

Výška finančného príspevku

600
Príjemca príspevku

OZ Vrabčiaci pri Špeciálnej základnej škole s MŠ Žehrianska Bratislava

Účel použitia príspevku

Zabezpečiť kvalitnejšie priestory na výchovu a vzdelávanie, pomoc pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií.

O príjemcovi príspevku

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania žiakov v Špeciálnej ZŠ s MŠ je rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady žiakov, poskytnúť im také vedomosti a zručnosti, aby sa mohli čo najlepšie zapojiť do spoločnosti, pracovného procesu a bežného života. Obsah vzdelávania je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov, na základe čoho je škola vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty A, B, C a vzdelávanie žiakov s autizmom. Žiaci pri vzdelávaní používajú metódu programu TEAACH, štruktúrované prostredie. Pri vzdelávaní žiakov našej školy využívame terapeuticko - relaxačnú metódu SNOEZELEN . Máme biely a čierny SNOEZELEN. Okrem toho, podľa záujmu zákonných zástupcov našich žiakov, sa v našom zariadení poskytuje aj terapia so psom – CANISTERAPIA, takisto aj terapia s koníkmi a poníkmi – HYPOTERAPIA. OZ Vrabčiaci pri ŠZŠ v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi zvyšuje úroveň vyučovacieho procesu a podieľa sa na zlepšovaní podmienok výchovy a vzdelávania, - podieľa sa na riešení výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov, - zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí a spolupráce pri ich riešení, - zabezpečuje kvalitnejšie priestory na výchovu a vzdelávanie, umožňuje skvalitňovanie celkového prostredia školy, - napomáha rozvoju záujmovej činností detí a zlepšuje možnosti trávenia voľného času, - usporadúva kultúrne a spoločenské akcie, školské výlety a zájazdy, školy v prírode, športové akcie atď., - vytvára predpoklady a pripravuje deti s mentálnym a iným postihnutím na plnohodnotný a integrovaný život v spoločnosti zdravých detí, - oboznamuje zdravú verejnosť s problematikou detí s mentálnym a iným postihnutím s cieľom ich integrovania do spoločnosti, - podporuje sociálne slabšie rodiny.