img
Poradenstvo rodinám s deťmi s poruchou sluchu

Víťaz

#6

Celkový počet hlasov

1078hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Infosluch (občianske združenie)

Účel použitia príspevku

Kurzy komunikácie s posunkami pre rodiny, terénne a online špeciálno pedag. poradenstvo a intervencia, podporné skupiny

O príjemcovi príspevku

OZ Infosluch bezplatne vzdeláva rodičov detí s poruchou sluchu od r. 2006. - Poskytuje priamu bezplatnú ranú intervenciu v teréne - v domácom prostredí dieťaťa (dochádza do rodín na západnom aj južnom Slovensku) a v prostredí detského audiocentra na Kramároch. - Poskytuje bezplatné online poradenstvo aj bezplatné webináre pre rodiny s dieťaťom s poruchou sluchu z celého Slovenska. - Ponúka rodinám bezplatný kurz základnej komunikácie s posunkami a tvorí mobilnú aplikáciu na učenie sa posunkov – Posunkuj HRAvo - Vďaka populárno náučným článkom, ktoré píše na www.infosluch.sk vzdelávame rodiny aj širšiu verejnosť o poruche sluchu a následnej intervencii, posunkovom jazyku aj kultúre Nepočujúcich. - Na západnom Slovensku spoluorganizuje s inými OZ komunitné akcie rodín, podporné skupiny a muzikoterapeutické skupiny pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu.