img
Tvorivá dramatika v AJ na I. stupni ZŠ

Víťaz

#30

Celkový počet hlasov

673hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

ZR Staničná; Staničná 1901/13; 040 01 Košice-Juh; právna subjektivita; Občianske združenie; štatutár: Ing. Radoslav Levčík – predseda; IČO: 35549122

Účel použitia príspevku

Zakúpenie multimediálnych a materiálnych učebných pomôcok k podpore a zefektívneniu výučby anglického jazyka na I. stupn

O príjemcovi príspevku

Projekt je zameraný na vzdelávanie jazykovo nadaných žiakov primárneho vzdelávania prostredníctvom tvorivej dramatiky. Dôležitou úlohou primárneho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov je podpora rozvoja osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiaci oboznámia so zvyklosťami, spôsobom správania sa ľudí v rôznych krajinách. Znalosti cudzích jazykov vytvárajú podmienky pre nezaujatú otvorenosť pre svet. Žiaci mladšieho školského veku nadobúdajú komunikačné kompetencie špecifickými formami učenia sa. Základný princíp vyučovania cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní spočíva v podpore radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, využívaní vysokej miery zvedavosti detí, ich túžby skúmať a objavovať. Je nevyhnutné zabezpečiť podmienky vyučovania cudzieho jazyka tak, aby sa u žiakov podporovala a rozvíjala motivácia, záujmy, osobnostné vlastnosti a prejavy a všeobecné rozumové schopnosti. Základným poslaním školy je pripraviť žiaka do života tak, aby doň vstúpil s výbavou životne dôležitých zručností uplatniteľných v osobnom aj profesionálnom živote. Prostredníctvom tvorivej dramatiky je možné efektívne rozvíjať minimálne päť kľúčových kompetencií, a to kompetencie na celoživotné učenie sa, sociálne komunikačné kompetencie, kompetencie riešiť problémy, sociálne a personálne kompetencie a kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry. Proces učenia sa cudzieho jazyka u žiakov v primárnom vzdelávaní sa opiera o činnosť žiakov a ich zmyslové vnímanie, ktoré sú základom pre pamäťové a verbálne učenie sa. Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom stupni vzdelávania považuje za kľúčový. Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v anglickom jazyku, ktoré potom ako model imituje a používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej podoby jazyka je východiskom pre rozvoj ostatných komunikačných jazykových činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej podoby jazyka predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby. Zapájanie viacerých zmyslových vnemov pri osvojovaní si učiva podporuje kvalitnejší proces zapamätávania a dlhodobejšie uchovanie vedomostí a zručností. Učenie má názorno-činnostný charakter a využíva názorné učebné pomôcky s možnosťou variabilných aktivít. Aby sme obsiahli pri výučbe všetky tieto aspekty potrebujeme mať kvalitné materiálne zabezpečenie, ktoré kráča s dobou a spĺňa všetky podmienky moderného tvorivého vyučovania. Naša škola má Štatút školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od školského roku 1985/86. Anglický jazyk sa vyučuje už od prvého ročníka. Prichádzajú k nám žiaci, ktorí sú už používateľmi anglického jazyka a vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam majú rozvinuté komunikačné jazykové kompetencie napríklad z anglických škôlok; z rodín, kde aspoň jeden z rodičov hovorí anglicky; deti, ktoré určitú časť svojho života prežili v zahraničí. Práve tieto deti a ich rodičia očakávajú, že budú na našej škole napredovať pri ich ďalšom vzdelávaní. Zamýšľali sme sa, ako využiť doterajšie kompetencie týchto žiakov, využiť ich jazykový potenciál. Hľadali sme spôsob, ktorý by bol pre nich motivujúcim prvkom v ich ďalšom vzdelávaní a vytváraní si pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku. To bol rozhodujúci faktor, ktorý nás priviedol k myšlienke využitia projektového vyučovania na hodinách anglického jazyka. Rozhodli sme sa teda pre realizáciu dlhodobých celoročných projektov v skupinách, kde sa nachádzajú práve títo jazykovo nadaní žiaci. Kvalitná literatúra pre deti a mládež je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. Tým, že zrkadlí život, poskytuje dieťaťu a mladému človeku cenný materiál na získavanie množstva kompetencií. Účastník tvorivého zážitkového procesu sa nielenže zoznamuje s emóciami, ale dostáva možnosť svoje emócie poznávať, zvládať a kultivovať, čo predstavuje seriózny základ emocionálnej inteligencie. Už trinásty rok sa so žiakmi zúčastňujeme celoslovenského jazykovo-umeleckého projektu „Language Flower / Jazykový kvet“ a druhý rok celoslovenského jazykovo-umeleckého projektu „Rés Cordis / Vec srdca“. Je to postupová súťaž pre deti a tínedžerov od 5 do 19 rokov v prednese poézie a prózy a v dramatizácii v angličtine, ruštine, španielčine, francúzštine, taliančine, slovenčine pre cudzincov a jazykoch inslogero. Naši žiaci obsadzujú popredné miesta na týchto súťažiach najmä v prednese poézie, prózy v anglickom jazyku a v neposlednom rade dramatizácii v anglickom jazyku. Na škole máme tento rok 2 čitateľsko-dramatické kurzy pod vedením učiteliek anglického jazyka. Ich náplňou je rozvinutie a zlepšenie čitateľských zručností v cudzom jazyku a celoročná príprava divadelného predstavenia s účasťou na niektorom z jazykovo-umeleckých projektov. Neodmysliteľnou súčasťou divadelných vystúpení je kvalitné ozvučenie priestoru s možnosťou pripojenia mikrofónov, USB kľúčov a využitia karaoke funkcií pri speváckych vystúpeniach a malých javiskových formách. Zakúpený reproduktor a mikrofón sa budú využívať dennodenne pri výučbe anglického jazyka v jazykovom laboratóriu na prvom stupni ZŠ, na čitateľsko-dramatických kurzoch v popoludňajších hodinách a pri divadelných vystúpeniach v rámci jazykových projektov, akadémiách a súťažiach našej školy, ako aj triednych besiedkach, karnevaloch, v Škole v prírode a v letných jazykových táboroch, ktoré naša škola každoročne organizuje. Jazyková literatúra – anglické čítanky sa budú využívať na hodinách AJ ako doplnkový vzdelávací materiál, na čitateľsko-dramatickom jazykovom kurze v popoludňajších hodinách a takisto budú dostupné pre všetkých žiakov školy na výpožičku z AJ knižnice na domáce vzdelávanie. Aktivity a vzdelávanie žiakov: - vyučovacie hodiny anglického jazyka - Tvorivá dramatika v popoludňajších hodinách – Drama Club / týždenne - Jazyková súťaž „Jazykový kvet“ marec 2023 / apríl 2023 / máj 2023 - Jazyková súťaž „Rés Cordis – Vec srdca“ jún 2023 - Európsky deň jazykov - Vianočné večierky – december / každoročne - Anglický slávik – apríl/máj - školské kolo / každoročne - Halloweenske párty – október / každoročne - Deň matiek - máj / každoročne - Súťaž „Spelling Bee“ / jún - Školy v prírode / každoročne - Letné detské tábory organizované školou / každoročne - Erasmus+ KA2 projekty - atď. Veríme, že naša škola ostane v srdciach našich žiakov navždy a ich ďalší život bude úspešný, ovplyvnený tvorivou atmosférou, ktorú sa pre nich snažíme vytvárať každý deň. Motivujeme ich, aby s elánom kráčali v ústrety novým výzvam, ktoré tento dnešný moderný svet ponúka. Krásne to vyjadril vo svojom citáte Antoine de Saint-Exupéry: „Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné“. Aj v našej školskej hymne sa spieva: „Tá naša škola Staničná, navždy náš dobrý známy, nebude nikdy nanič nám, zostane navždy s nami... Staničnej hlas, zaznieva v nás, dnes, včera, zajtra zaznie zas...“ Aj vďaka Vašej pomoci. Ďakujeme.