img
Veselo na školskom dvore

Víťaz

#5

Celkový počet hlasov

1119hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

ZŠ Zavar

Účel použitia príspevku

zabezpečenie a doplnenie herného prvku v rámci vonkajšieho priestoru - na oddychovú a rekreačnú činnosť ŠKD.

O príjemcovi príspevku

Základná škola s materskou školou v Zavare je plnoorganizovaná škola, ktorá poskytuje predprimárne, primárne a nižšie stredné vzdelávanie. Súčasťou školy je aj školský klub detí, konkrétne - 4 oddelenie ŠKD s pravidelnou dochádzkou 105 žiakov prvého stupňa. Okrem vzdelávania miestnych detí je spádovou školou i pre susednú obec Dolné Lovčice. Našou dôležitou úlohou je poskytovať našim žiakom všestranný rozvoj a čo najlepšie základy pre budúce štúdium, povolanie a ich život. ŠKD má jasne formulovanú víziu a realistickú stratégiu rozvoja, ktorú spolu s pedagogickými pracovníkmi úspešne realizujeme a napĺňame. Bezprostredný výchovný vplyv na deti uplatňuje vychovávateľ predovšetkým pri priamej výchovnej práci. Tento proces výchovy a vzdelávania je založený na integrácii edukačnej činnosti, ktorá je rozpracovaná vo Výchovnom programe ŠKD. Jednotlivé výchovno- vzdelávacie činnosti sa integrujú vo viacerých tematických oblastiach výchovy naraz, čo umožňuje komplexnejší rozvoj osobností detí. V ŠKD sa usilujeme, aby sa stal miestom zmysluplného využívania voľného času, miestom aktívneho odpočinku, miestom plným kamarátov. Školský klub detí zabezpečuje pre deti nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania. Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. V našom ŠKD obohacujeme výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, o objavovanie a skúmanie pamätihodností, poznávanie prírody v regióne. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený so žiakmi zväčša po skončení vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov - vychovávateliek. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie realizované v povinnom školskom vyučovaní. Vo výchovno-vzdelávacej práci v školskom klube detí zdôrazňujeme potrebu toho, aby sa výchova mimo vyučovania rozhodne nestala pokračovaním riadneho vyučovacieho procesu a nezmenila sa na doučovanie. Rešpektovanie vekových osobitostí žiakov, hygienických zreteľov, prihliadanie na intenzitu zaťaženia a časový rozsah nepopierajú, že činnosť v školskom klube detí je závislá na školskom vyučovaní, pričom je dôležitá organická jednota učebného procesu s výchovou mimo vyučovania na základe rovnocenného partnerstva učiteľov a vychovávateľov. Náš ŠKD svojou činnosťou vytvára podmienky pre rozvoj osobnosti tak, aby deti prichádzali domov spokojné, vyrovnané a obohatené o nové zážitky a vedomosti. Radi by sme pre naše deti v ŠKD zabezpečili doplnenie herného prvku v rámci vonkajšieho priestoru, kde trávime oddychovo rekreačnú činnosť. Pri vyššom počte detí je obsadenosť už existujúcich herných prvkov preexponovaná. Naše deti vonku trávia svoj čas aktívne a obľubujú rôzne adrenalínové lezecké prvky. Ich radosť v očiach a srdciach určite nastane pri pohľade na tento nový zaujímavý herný prvok: https://www.sagansport.sk/kuzel