img
Vybavení pro dobrovolné hasiče

Víťaz

#22

Celkový počet hlasov

476hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Sbor dobrovolných hasičů Praha - Zličín

Účel použitia príspevku

Nákup vybavení a ochranných pomůcek pro dobrovolné hasiče

O príjemcovi príspevku

Sbor dobrovolných hasičů Zličín byl založen v roce 1907. Jednotka je zařazena do plošného pokrytí kraje a je zařazená do kategorie JPO III s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele. V rámci IZS podléhá operačnímu řízení kraje. Náplní sboru a jednotky je hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Plní úkoly složky integrovaného záchranného systému. Plní úkoly na úseku civilní ochrany. Plní úkoly v souvislosti s pandemii COVID-19. Sbor se podílí se na chodu obce. Pořádáme letní kino, pálení čarodějnic, dětský den a mnoho jiných akcí v obci. Souběžně s hlavní činností SDH působí kolektiv mladých hasičů. Družstva mladých hasičů se pravidelně účastní mnoha soutěží v požárním sportu, ale velmi bohatá a zajímavá je i mimosoutěžní činnost dětí. Děti pravidelně jezdí společně na letní tábory, soustředění. https://www.sdhzlicin.cz https://www.mhsdhzlicin.cz