img
Záhady našej záhrady

Víťaz

#59

Celkový počet hlasov

156hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Rodičovský klub pri Materskej škole Michalovce, Okružná 19

Účel použitia príspevku

Vytvoriť v exteriéri MŠ zónu na aktívne prírodovedné poznávanie a relax – tzv. „jedlú záhradu" s interaktívnymi panelmi.

O príjemcovi príspevku

Rodičovský klub pri Materskej škole Michalovce, Okružná 19 je neziskové záujmové združenie zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú MŠ. Jeho poslaním je podporovať aj aktivity vyplývajúce zo zamerania školy na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti. Nezanedbateľnou úlohou je jeho podiel na vytváraní materiálno-technického zázemia podporujúceho aktívne sa učenie, hru, experimentovanie. Zámerom projektu „Záhady našej záhrady“ je sprostredkovať aj deťom v meste priamy kontakt s rastlinami, drobnými živočíchmi na získavanie poznatkov o živej prírode, pozorovanie, skúmanie, uvedomenie si, že ovocie a zelenina sa získavajú pestovaním. Chceme naučiť deti využívať prírodný odpad na kompost - zakúpenie kompostéru a vermikompostéru na pozorovanie významu dážďoviek pri spracovaní bioodpadu. Na základe prakticky získaných skúseností ich budeme smerovať k udržateľnému rozvoju spoločnosti. Vytvoríme v časti školského dvora MŠ tzv. „jedlú záhradu“ pozostávajúcu z vyvýšených zmiešaných zeleninovo bylinkových záhonov, vysadených ovocných kríkov a stromov, hmyzieho hotela, motýlej lúčnej záhrady, kompostoviska, interaktívnych panelov a prvkov malej záhradnej architektúry. Na rozvoj užívateľských zručností detí zakúpime detské záhradné náradie.