img
Zdravá zábava

Víťaz

#24

Celkový počet hlasov

682hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Rodičovské združenie K30

Účel použitia príspevku

Efektívne a zmysluplné využitie voľného času, rozvoj telesnej zdatnosti a podpora zdravého životného štýlu vo voľnočasových aktivitách pre deti Základnej školy K30.

O príjemcovi príspevku

V popoludňajších hodinách sa v športovom areáli denne nachádza 200 – 250 detí, ktoré tam trávia voľný čas v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD alebo čas medzi ďalším vyučovaním. Nemáme dostatočné materiálne vybavenie, ktoré by spĺňalo všetky požiadavky na všestranný rozvoj telesnej zdatnosti detí. Keďže športové ihrisko školy nedisponuje dostatočne veľkým priestorovým vybavením, chceme optimalizovať priestor, a preto sme sa rozhodli pre šmykľavku do svahu – je to estetické, inovatívne a hlavne veselá zábava pre deti.